Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest WILLA LEŚNA , adres siedziby: 34-500 Zakopane, ul. Brzozowskiego 23, NR OBIEKTU 82/02, nazwa firmy Ewa i Krzysztof Burchacińscy SC , z siedzibą w Gliwicach ul. Olszewskiego 19, 44-105 Gliwice wpisana do rejestru działalności gospodarczej NR I/2105/2001, NIP 969-12-84-105, REGON 277626354, tel.18 206 12 30

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać telefonicznie dzwoniąc pod +48 18 206 12 30 lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres recepcja@willalesna.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji usług hotelowych
 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia)

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, nr dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji rezerwacji na rzecz Ewa i Krzysztof Burchacińscy SC. na podstawie zawartych umów.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej rezerwacji to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania rezerwacji i wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.